Tiệm nail lớn vùng Dacula(Noire the nail bar)cần thợ bột SNS và tay chân nước.Bao lương hoặc ăn chia theo thoả thuận.Liên hệ Tina 6783866946