Tiem can tho tay chan nuoc hoac bot. Biet lam tat ca can tot. Bao luong hay an chia tuy theo kha nang. Nam/nu ok! Cho lam thoai Mai. Xin vui long text neu ko bat phone.