Cần thợ bột và tay chân nước fulltime. Nếu chưa giỏi có thể training.