Cần thợ bột, dip và chân tay nước. Bao lương trên ăn chia. Có chổ ăn ở cho thợ xa. Tiệm 100% mỹ trắng tip cao.