Cần thợ nail bột, và thợ làm lash, facial, waxing and threading. Bao lương thợ bột $900 – $1,000 một tuần 6 ngày, tùy theo kinh nghiệm, trên ăn chia. Tiệm ở Beaumont, TX, khu Mỹ trắng. Xin liên lạc 832-499-7666.

Seeking nail technicians and technicians for lash, facial, waxing, and threading in the Beaumont, TX area. If interested, please contact 832-499-7666.