Cần thợ Nail kinh nghiệm làm everything hoặc tay chân nước! Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng.
Xin liên hệ Tú 954 360 9777-9544398315