Cần thợ nail cho tiệm vùng Mississippi , tiệm gia đình , khách dễ chịu , tip cao . Nao lương 1000-1300 quanh năm . Xin liên lạc Phu (870)-362-0675