Cần thợ nail biết làm bột& chân tay nước. Tiệm đông khách. Bảo đảm trên $900/tuần+ Tip. Chổ làm vui vẻ. Xin liên lạc Tammy: 727 686 6808 hoặc BUM:
727 686 6979