Cần biết làm bột nhún và tất cã , có thễ quãn lý tiệm càn tốt.