Cần thợ nail giỏi, biết làm everything hoặc giỏi tay chân nuớc, bao lương $900 -$1100, trên ăn chia, khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm gia đình, không khí thoải mái vui vẻ.
Liên hệ Hải cellphone : 7273079025 hoac work phone: 321 2551658