Can tho bot. Tiem o Kingwood 59north, nghi chu nhat. Khu my trang..goi Di lam lien!