Tiem can tho bot kinh nghiem o khu Kingwood 59 north. Nghi chu nhat. Khu trang, tip cao..