Tiệm ở thành phố Tolleson gần Costco cần thợ bột, wax, tay chân nước, làm full time or part time. Liên hệ số cell Nancy (408) 600-5689 hoặc số bàn (623) 362-9424.