Can tho nail o tiểu bang Hendersonville NC can 2 tho biết lam tay chân nước va biết lam díp ko can lam bột khu Mỹ trang 100%tip cao luong thấp nhật $800 -1200 tuần . Tuần lam 6 ngay
Xin lien lạc mel or Kim 9102320059 hoac 9802637749 thank you