cần thợ nam nử làm bột và tay chân nước,sống và làm việc chung với gia đình ,có phòng riêng bao lương 1.000 /tuần up
xin gọi work 970 353 4390
cell 970 426 6661