Tiệm location ở nam california cách bolsa 20phút lái xe local. Cần thợ nail làm tây chân nước, gel, bột, dipping…làm full/party time. Tiệm không khí gia đình. Chia turn rõ ràng. Không kinh nghiệm sẽ train Xin liên hệ 7146229434