Tiệm cần đang cần thợ nail and chị em. Ào có nhu cầu xin liên lạc. Thợ bột hoặc chân tay nước. Tiệm nằm khu mỹ trắng, tip hậu