Cần gấp thợ làm bột có bằng MI. Tiệm ở tại 9825 Village Place Blvd, Brighton (Green Oak mall. Income cao, good tip. Xin liên lạc (734)678-4834 hoặc (734)646-8256

Name: Linh

Phone Number: (734) 646-8256