cần thợ nam nử làm bột và tay chân nước .lớn tuổi ok ! sống làm việc với gd bao lương hoặc ăn chia $ 1.000 up có phòng riêng làm việc lâu daì
work 970 353 4390
cell 970 426 6661