Cần Thợ Nail Nữ, Tiệm Vùng Duluth-Suwanee, Lương cao tip Nhiều Khách dễ chịu, chổ làm vui vẻ, ưu tiêng nhà gần.

John: 678-925-0239