Cần thợ tay chân nước làm vùng mỹ đen, đảm bảo lương từ $4000/thằng trở lên.