Can tho bot vung Kingwood 59 north.. khu my trang tip cao. Tiem nghi chu nhat. Bao luong $850/week tuy theo kha nang. Goi Di lam lien!