Cần Thợ Nail , Full or Part time . Tiện ỏ Boca Raton Florida . 100%mỹ trắng , Tips up to $500 một Tuân , tuy theo khả năng . Chỗ làm vui vẽ. Bao lưỏng Up to $6000/ tháng . Làm hỏn được ăn chia .