Cần thợ nail Biết làm bột và thợ chân tay nước tiệm trong khu publix Plaza Có phòng cho thợ ở xa. Vui lòng liên lạc 3865753005