Tiệm đang cần nhiều thợ Nam/Nữ. Bột hoặc tay chân nước gel. Income tuỳ theo khả năng. Làm việc vui vẻ. Mới ra trường Okay. Xin vui lòng liên lạc. Call/Text: 9517421724.