Cần tìm thợ nail NỮ làm chân tay nước và waxing. Tiệm ở Mcdonough, Georgia exit 216 highway 75 South. Tiệm giá cao, tip hậu.
Xin liên hệ (404)-353-3689.
Thank you.