Cần Thợ Nails. Biết làm bột hoặc chân tay nước. Tiệm mi trắng, tiền tip cao(Cash ONly). Bao lương hoặc ăn chia tùy ý Có phòng cho thợ ở xa.
Tiệm ở Novi Michigan
Please call 248-550-2324 or 616-808-7713.
Thank you