Cần thợ có kinh nghiệm, bao 1k/ tuần, tip hau. Tiệm ơ ̉ Mystic, CT