Tiệm Nail Vùng Calimesa. Khu Mỹ Trắng, Tiệm Đông giá cao TIP hậu. Cần thợ TNC-GEL-Dip-Bột, biết Wax càng tốt. Thợ mới ra Trường sẽ TRAIN!!!
L/L:VINCENT (909)-524-5961
1170 Calimesa BLVD. Calimesa. CA 92320