Noire the nail bar tiệm lớn vùng Dacula gần Highway 316 cần nhiều thợ bột Acrylic và SNS bao lương hoặc ăn chia theo thoả thuận.
Liên hệ:Tina 6783866946