Tiệm đông Nexgen
Tho oi, tho oi.. Tiem minh o Wellington. Hoan nghinh nu/nam co the lam A-Z (bot, Nexgen, wax, eyebrow extension, tay/chan nuoc). Khu my trang. Luong thi tuy theo kha nang.
Xin alo anh Khan, 678-772-1850