Tiệm ở woodstock khách mỹ trắng giá cao tips cao cần thợ Chân tay nước, bột, hoặc everything. Bao lương 800-1000/tuần tùy theo tay nghề. Nếu có nhu cầu xin liên lạc Tân 6784465660.