Tiem o Georgia cần tuyền tho lam tay chan nuoc (tuổi lớn còn tốt).

Không cần có kinh nghiệm vi tiem sẽ train.

Bảo đảm lương $4000/tháng cho tho có kinh nghiệm.

Có nhà cho thợ ở xa.

Xin goi 571-216-1988