Cần nhiều thợ nail NỮ biết làm bột, SNS, Pink & White, và chân tay nủóc giỏi. Tiệm 90% khách mỹ tráng và có cho nhiều tiền tips. Thợ làm giỏi lương từ $4,000 tới $5,000 một tháng chưa tính tiền tip. Xin liên lạc: 678-472-9381 hoac 770-957-9393.

Nếu biết làm mọi thứ giỏi thì chúng tôi sẽ bảo đảm lương mùa đông là $3,200/tháng hơn sẽ ăn chia. Chúng tôi đóng cửa ngày Chủ Nhật.

http://www.facebook.com/nailtechga