Tiệm Mỹ trắng income cao. Tip cao. Cần thợ gấp. Bao Lương an chia tuỳ kinh nghiệm. Vui Lòng liên lạc Lilly (203)233-0175