Cần thợ biết làm bột, gel, dip, wax. Có bằng Florida , tiệm rất Đống khách, tip cao. Chỗ làm thoải mái, có chỗ ở nếu cần. Serious workers only.
Please contact at: 239-601-7777 or 239-529-2467