Cần gấp thợ biết làm bột Pink and white, dip, gel, wax . Chỗ làm thoải mái khách đông, tip nhiều làm ít giờ. Có phòng cho share nếu cần. Muốn có việc làm ổn định xin liên lạc
Ricky 239-601-7777