Tiem can tho chan tay nước biết lam everything cang tốt. Luong tu 1,000-1,500 /Tuan. Luong bao tuy theo tay nghe. Lam 6-7 ngay 1 Tuan. Trong khu. 100% Mỹ trang. Co chô o va xe di lam. Xin LL Van 9208092234