Tiệm nail ở South Riding/Chantilly VA, 90% Mỹ trắng, tiệm đông khách, tip cao, cần gấp thợ nail biết làm gel và chân tay nước. Cần biết thêm chi tiết xin vui lòng gọi:
Cell: 571-232-1359.