Tiem can nhieu tho lam Chan tay nuoc co kinh nghiem. Biet lam gel va dip cang tot. Luong bao tuy theo tay nghe. Tiem nam trong khu my trang. Co cho o ca xe di lam cho tho o xa. Xin Lien lac Van 9208092234