Tiệm nails ít thợ và rất đông khách làm việc rất thoải mái,mở cửa 6 ngày từ 10-6 giờ,cần thợ gấp
Xin LL 386-917-3922