Cần thợ có kinh nghiệm biết làm đủ thứ Acrylic,dịp Pơwder ,Liquid gel ,Thợ tay chân nước khu Mỹ trắng giá cao tiếp good nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn thêm có nhà cho thợ ở xa