Tiệm khu mỹ trắng, chỗ làm vui vẻ và tiền Tip tiền mặt . Cần thợ chân tay nuớc bao $800-$900/ 6 ngày
Thợ bột $1000-$1200/6 ngày. Anh chi thích chỗ làm ổn đinh lâu dài xin liên lạc