Tiem khu my trang, gia cao tips nhieu, co apartment cho tho? Nhan vo chong. Ll 903-98-9100