Tiệm cần thêm thợ bột và thợ tay chân nước và thợ partime cuối tuần. Tiệm đông khách , lương bao không thay đổi, chổ làm ổn định. Xin liên lạc 489-986-2770. Xin cảm ơn .