Tiệm đang cần thợ bột và tay chân nước gấp! Chủ để chịu chổ làm thoải mái! Có chỗ ở cho thợ ở xa..