Tiệm làm không khí hoà đồng . Vui vẽ. Đãm bảo không giành giựt , . Khu Mũ Trắng. Tip Cao . Tiệm thứ 7 đóng cữa sớm 5h . Xin gọi phone … Cám Ơn