Cần gấp thợ bột / eyelash. Chủ tạo điều kiện để thợ làm việc. Môi trường làm việc nghiêm túc. Còn yếu nghề sẽ training thêm. Bao lương quanh năm. Đảm bảo income. Có bonus khi làm trên 1 năm.