Can tho lam bot/ dipping powder. Bao luong cao. Khu Westchase Shopping Center, gan Bellaire, tien cho tho thich lam gan. Khach mix, de thuong, tip cao, phat luong moi tuan 1 lan. Tiem hoa dong vui ve, chia turn cong bang. Khong khi lam viec nhu gia dinh.
That long Xin lien he: Thuy: 832 677 5728 hoac 713 706 4170.