Cần thợ biết làm hết hoặc CTN. Chỗ làm thoải mái vui vẻ. 85S. Cách chợ Trinh 25-30 phút. Khu mỹ trắng 90-95%, lịch sự, tip cao.